[Logo] My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: wboard
Avatar All about wboard
Ranking:
Karma:
Registration date:  11/05/2021 20:43:05
Number of messages posted:  [1] Messages posted by wboard
Created topics: No topic created
Website:  http://bayraktarburak.com/
Occupation:  Serbest Muhasebeci Mali Mü?avir
Biography: 1977 y?l?nda “Bayraktar Mali Mü?avirlik” olarak Hasan BAYRAKTAR, Nadir BAYRAKTAR ve Galip BAYRAKTAR taraf?ndan ?zmir Ödemi?'te temelleri at?lan aile mesle?i, 2021 y?l?nda da Burak BAYRAKTAR taraf?ndan ?zmir Kar??yaka ‘da sürdürülmeye devam etmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Mü?avir Burak Bayraktar ?zmir do?umlu olup, lise e?itimini Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi’nde tamamlam??, daha sonra Ya?ar Üniversitesi ?ktisat Bölümü’nden mezun olmu?tur. Mesleki temel etik ilkeleri benimsemi? olan mali mü?avirlik büromuzda, mükelleflerimizin fayda ve ba?ar?s? ilk s?radad?r. Bayraktar Mali Mü?avirlik olarak, mevzuat? ve beraberinde geli?en teknolojiyi, koordine bir ?ekilde takip ederek, en do?ru ve güvenilir bilgiyi en k?sa sürede mü?terilerimize aktar?yoruz. Güven esasl? mü?teri ili?kileri sa?lamaya odakl?y?z. Size en yak?n mali mü?avir olarak, mali mü?avirin sorumluluklar? kapsam?nda hizmet vermeye haz?r?z. Stratejimiz Bilgi ve deneyim aktar?m? Mü?teri memnuniyeti Hizmet kalitesinin maksimum düzeyde olmas? Mevzuat ve Yasal uygulamada özen Uzun vadeli i?levsel büyüme sa?lamak De?erlerimiz Payla??mc? olmay? esas alarak ekip çal??mas?n? ön planda tutmak, Toplum ve insan odakl? bak?? aç?m?zla çevremize olan katk?y? artt?rmak, Mü?terilerimizin ihtiyaçlar?na, k?sa sürede ve en iyi ?ekilde çözüm üretmek. Hizmetlerimizi, mevzuata ve etik ilkelere uygun biçimde gerçekle?tirmek. Vizyonumuz Farkl? ve modern bak?? aç?lar?n? kullanarak en iyi mali mü?avirlik ?irketi olarak hizmet vermek. Misyonumuz Vergi mükellefleri ile devlet aras?nda köprü olu?turarak katma de?er sa?lamak.
Contact wboard
Private Message:
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team