[Logo] My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Forum Index
Profile for :: sebuso
Avatar All about sebuso
Ranking:
Karma:
Registration date:  21/06/2020 06:07:41
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://sebuso.com
Biography: Doanh nghi?p c?a b?n ?ang g?p nhi?u v?n ?? r?c r?i trong vi?c ??t hàng? Hay công ty c?a b?n là nhà cung c?p nh?ng g?p khó kh?n trong vi?c ti?p c?n nhóm khách hàng ti?m n?ng? ?ã có gi?i pháp cho c? 2 v?n ?? này! Trang th??ng m?i ?i?n t? SEBUSO ???c tri?n khai v?i m?c tiêu tr? thành gi?i pháp k?t n?i hàng ??u cho ng??i bán & ng??i mua. Chúng tôi phát tri?n theo ?úng tên g?i “ SEBUSO - Seller Buyer Solution” v?i tiêu chí luôn ??t khách hàng là trung tâm. T?i SEBUSO.com, chúng tôi t? ch?c 16 ngành hàng l?n và hàng tr?m ngành hàng nh? ?? ng??i dùng có th? l?a ch?n ngành ?? tìm hay ??ng tin mua & bán m?t cách hi?u qu? nh?t. Ch? v?i vài cú click chu?t, chúng tôi giúp công vi?c c?a doanh nghi?p b?n di?n ra trôi ch?y h?n. Bên c?nh ?ó, bên cung c?p d?ch v? / s?n ph?m s? ti?p c?n ???c v?i nhi?u khách hàng ti?m n?ng h?n. ??ng ký thành viên SEBUSO.com ?? tr?i nghi?m gi?i pháp tuy?t v?i này nhé! Liên h? : 1900 966 933 ; 14 Tr?n T?n, Tân S?n Nhì, Tân Phú, TpHCM, Vi?t Nam
Contact sebuso
Private Message:
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team