[Logo] My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
H??ng d?n cách xác minh tài kho?n FB88 ??n gi?n  XML
Forum Index » Gaming
Author Message
fben88Joined: 23/06/2020 10:07:46
Messages: 3
Offline

Là m?t nhà cái cá ?? có ti?ng t?i Vi?t Nam, FB88 mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u trò ch?i và d?ch v? vô cùng nhanh chóng, ti?n l?i. Vi?c ??ng ký tài kho?n FB88 c?ng không quá khó kh?n. Tuy nhiên, nhi?u thành viên m?i r?t b?i r?i tr??c vi?c ph?i xác minh tài kho?n. ?? giúp các b?n s? h?u m?t tài kho?n FB88 b?o m?t h?n, sau ?ây chính là h??ng d?n cách xác minh tài kho?n FB88 ??n gi?n.
B?n có th? xem ngay chi ti?t link vào ch?i, h??ng d?n, ?ánh giá v? FB88 t?i https://fben88.com/
Gi?i thi?u v? tài kho?n FB88
FB88 là m?t nhà cái ???c nhi?u ng??i l?a ch?n ?? tham gia cá c??c tr?c tuy?n. M?i ng??i ch?i mu?n tham gia vào FB88 c?n ph?i s? h?u m?t tài kho?n riêng c?a mình. Tài kho?n này c?n ph?i cung c?p ??y ?? thông tin cá nhân ?? FB88 có th? xác ??nh ???c b?n là ai và b?n có gian l?n hay không. T??ng t? nh? v?y, vi?c xác minh tài kho?n là ?i?u c?c k? c?n thi?t ??i v?i b?t c? ng??i ch?i nào.
Vì sao c?n xác minh tài kho?n FB88?
FB88 là nhà cái ho?t ??ng và ???c c?p phép b?i t? ch?c Curacao E-gaming. M?t trong s? nh?ng yêu c?u c?a t? ch?c này là ng??i ch?i ph?i xác minh tài kho?n ?? ???c b?o v? quy?n l?i. Khi xác minh tài kho?n FB88, b?n s? ch?ng minh r?ng b?n không gian l?n, c?ng nh? ng??i khác không th? l?i d?ng ?? gian l?n khi ch?i t?i FB88.
Bên c?nh ?ó, khi có tài kho?n ?ã xác minh thì vi?c rút ti?n s? không t?n quá nhi?u th?i gian. Nhà cái FB88 c?ng làm vi?c d? h?n khi có ???c thông tin ??y ?? và chính xác c?a b?n. N?u x?y ra tr??ng h?p b?n quên m?t kh?u thì FB88 có th? giúp b?n l?y l?i tài kho?n d? dàng.
H??ng d?n cách xác minh tài kho?n FB88 ??n gi?n
B?n ch? c?n làm theo các b??c sau ?ây là có th? xác minh ???c tài kho?n FB88 tr??c khi ch?i:
B??c 1: Chu?n b? hình ch?p hai m?t c?a m?t trong nh?ng gi?y t? nh? Ch?ng minh nhân dân, H? chi?u, B?ng lái xe ho?c Th? c? trú. Hình ch?p ph?i ??m b?o hi?n th? rõ ràng và ??y ?? các thông tin trong m?t khung hình. Hình không b? m?t góc hay chói lóa.
Các thông tin hi?n th? trong hình bao g?m:
- Hình th?
- H? Tên
- Ngày c?p
- Ngày h?t h?n
- Ngày sinh
- S? Ch?ng minh / H? chi?u / B?ng lái xe / Th? c? trú
B??c 2: Cung c?p hình ?nh th? Tín d?ng c?a b?n g?m:
- H? Tên ch? Tài kho?n
- S? Tài kho?n / S? th?
- S? giao d?ch g?n nh?t c?a b?n t?i FB88 (dành cho Tài kho?n ngân hàng)
- Ngày h?t h?n / Ch? ký h?p l? (dành cho Th? tín d?ng)
T??ng t? nh? trên, hình ch?p ph?i rõ ràng hai m?t, không b? m?t góc. Tr??c khi ch?p, b?n nên che 4 s? ? gi?a c?a m?t tr??c th? tín d?ng và s? xác th?c m?t sau nh?m b?o m?t an toàn tài kho?n c?a b?n. B?i khi xác minh tài kho?n, nhà cái FB88 c?ng ch? c?n s? d?ng 4 ch? s? cu?i và 6 ch? s? ??u.
B??c 3: Cung c?p hình ?nh c?a các ch?ng t? cá nhân có ??a ch? c?a b?n nh? hóa ??n ?i?n, n??c, internet, ?i?n tho?i ho?c sao kê ngân hàng. Hình ?nh ph?i hi?n th? các thông tin nh?:
- Ngày g?i (L?u ý không v??t quá 3 tháng tr??c)
- H? Tên
- ??a ch? nhà b?n ph?i trùng v?i ??a ch? ?ã ??ng ký t?i FB88. B?n nên ??ng th?i c?p nh?t luôn ??a ch? và thông tin cá nhân c?a b?n trong tài kho?n FB88.
B??c 4: Sau khi g?i t?t c? nh?ng thông tin này cho nhà cái FB88 thì b?n ch? c?n ch? FB88 xác minh. Có b?t k? th?c m?c nào, b?n có th? liên h? nhân viên ch?m sóc khách hàng c?a FB88 ?? ???c gi?i ?áp.
M?t s? l?u ý khi xác minh tài kho?n t?i FB88
Vì nhà cái FB88 s? g?i thông báo qua email nên b?n hãy ??ng ký b?ng email mà b?n th??ng xuyên s? d?ng nh?t. Dùng chính email ?ó ?? g?i hình ?nh, thông tin cho FB88.
?? vi?c xác minh di?n ra thu?n l?i thì b?n nên ch?p hình ?nh ch?ng t? c?a mình ? nh?ng n?i có ánh sáng v?a ph?i và ??m b?o th? ph?i l?t trong khung hình. Bên c?nh ?ó, m?t s? ??nh d?ng hình ?nh không ???c ch?p nh?n nh?: Hình ?en tr?ng, PDF, Word, Excel, ??c bi?t là ch?ng t? mà không ph?i c?a b?n.
Hãy l?u hình ?nh theo các ??nh d?ng: Jpeg/Jpg, Bmp, Png.
Nh?ng quy?n l?i c?a b?n khi xác minh tài kho?n FB88
Ngay sau khi xác minh xong tài kho?n thì b?n s? hoàn toàn yên tâm vì không có b?t c? ai ngoài b?n có th? rút ti?n ra kh?i tài kho?n ch?i. Các giao d?ch sau khi xác minh c?ng không c?n xác minh l?i l?n hai nên nhà cái FB88 có th? tr? ti?n th?ng c??c vào tài kho?n c?a b?n ngay l?p t?c. Nh?ng v?n ?? tranh ch?p v? tài kho?n sau này c?ng s? ???c gi?i quy?t nhanh h?n n?u b?n cung c?p ???c thông tin trùng v?i các thông tin khi xác minh.
K?t lu?n
V?y là b?n ?ã bi?t ???c ph?i làm th? nào ?? xác minh tài kho?n t?i nhà cái FB88 r?i. Tham gia nhà cái FB88 là tham gia vào sòng b?c l?n nh?t th? tr??ng cá ??. Hi v?ng b?n s? có nh?ng giây phút tr?i nghi?m th?t vui và th?ng l?n t?i FB88. Chúc các b?n thành công!
[WWW]
 
Forum Index » Gaming
Go to:   
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team