[Logo] My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
FB88 VIP là gì? ?i?u ki?n tham gia và các ?u ?ãi  XML
Forum Index » Gaming
Author Message
fben88Joined: 23/06/2020 10:07:46
Messages: 3
Offline

N?u là dân mê cá ?? tr?c tuy?n thì ch?c h?n b?n không th? không bi?t ??n nhà cái FB88. V?i ch? ?? b?o m?t t?t, chính sách ch?m sóc khách hàng chuyên nghi?p, FB88 ngày càng nh?n ???c s? tín nhi?m c?a c?ng ??ng ng??i ch?i ?ông ??o t?i Vi?t Nam. G?n ?ây nh?t, FB88 mang ??n câu l?c b? FB88 VIP. V?y b?n ?ã bi?t FB88 VIP là gì ch?a? ?i?u ki?n tham gia c?ng nh? các ?u ?ãi c?a ch??ng trình này là gì? Cùng xem nh?ng thông tin sau nhé!
FB88 VIP là gì?
FB88 VIP tên ??y ?? là Câu l?c b? VIP FB88. ?ây là m?t ch??ng trình m?i c?a nhà cái FB88 nh?m mang ??n cho ng??i ch?i nh?ng quy?n và l?i ích riêng. Trong ?ó, ng??i ch?i có th? t?n h??ng cách d?ch v? ch?m sóc tr?c tuy?n v?i nhân viên ???c ?ào t?o bài b?n. Các giao d?ch c?a nhà cái FB88 s? ???c ?u tiên gi?i quy?t nhanh. Ngoài ra còn có nh?ng chuy?n du l?ch tuy?t v?i ???c FB88 t? ch?c.
M?c ?ích c?a FB88 VIP là giúp ng??i ch?i luôn hài lòng và có s? tr?i nghi?m cá ?? tuy?t v?i trên n?n t?ng tr?c tuy?n.
?i?u ki?n tham gia FB88 VIP nh? th? nào?
??n b??c này thì ch?c h?n b?n r?t nóng lòng mu?n ???c tham gia vào CLB VIP FB88 r?i. ??u tiên, ch?c ch?n là b?n ph?i s? h?u m?t tài kho?n cá c??c t?i FB88. Dù là ng??i m?i hay thành viên c? thì b?n v?n ??u có th? tham gia vào ch??ng trình này. FB88 có 4 tính n?ng VIP v?i ?i?u ki?n và ?u ?ãi khác nhau ?? b?n có th? l?a ch?n.
- M?c 1 - VIP: Có m?c g?i ti?n là 8000 USD, doanh thu c??c ??t 80.000 USD thì h? th?ng s? t? ??ng nâng c?p b?n lên m?c VIP. Quy?n l?i: ???c giao d?ch ?u tiên và th??ng sinh nh?t.
- M?c 2 - VIP B?c: Có m?c g?i ti?n là 15.000 USD, doanh thu c??c ??t 150.000 USD. H? th?ng t? ??ng nâng c?p. Quy?n l?i: Giao d?ch ?u tiên, gi?i h?n g?i - rút ti?n linh ho?t và th??ng sinh nh?t.
- M?c 3 - VIP Vàng: M?c g?i ti?n là 45.000 USD, doanh thu c??c ??t 550.000 USD. H? th?ng t? ??ng nâng c?p. Quy?n l?i: ???c ch?m sóc VIP, gi?i h?n g?i - rút ti?n linh ho?t, th??ng sinh nh?t, du l?ch trong và ngoài n??c, giao d?ch ???c ?u tiên ??u tiên.
- M?c 4 - VIP kim C??ng: M?c g?i ti?n là 100.000 USD, doanh thu c??c ??t 100.000.000 USD. B?n s? nh?n ???c m?t th? m?i và n?u ??ng ý thì ???c nâng c?p lên VIP kim c??ng. Quy?n l?i: T??ng t? VIP Vàng.
C? b?n m?c ??u có m?t quy?n l?i chung là ???c th??ng duy trì VIP 3 - 6 - 12 tháng liên ti?p.
B?n có th? tham kh?o chi ti?t v? nhà cái FB88 t?i https://fben88.com/
Nh?ng ?u ?ãi khác c?a thành viên CLB VIP FB88
Thành viên ? m?c VIP ???c th??ng chào m?ng 25 USD. Ch?i casino tr?c tuy?n ???c hoàn tr? 0.45%. Ch?i các trò Slot ???c hoàn tr? 0.55%.
Thành viên VIP B?c ???c th??ng chào m?ng 50 USD. T? l? hoàn tr? casino tr?c tuy?n là 0.50%. T? l? hoàn tr? game Slot là 0.70%.
Thành viên VIP Vàng nh?n ???c m?c th??ng chào m?ng ??n 75 USD. T? l? hoàn tr? khi ch?i casino tr?c tuy?n là 0.55% và ch?i slot ???c hoàn tr? 0.85%.
Thành viên VIP Kim c??ng ???c th??ng chào m?ng 100 USD. Hoàn tr? casino 0.60% và hoàn tr? slot 1%.
Nh?ng ?i?u kho?n mà thành viên VIP FB88 ph?i tuân th?
?? tr? thành thành viên VIP thì ng??i ch?i ph?i n?p ti?n ho?c rút ti?n t?i nhà cái FB88 trong vòng 30 ngày. Th??ng chào m?ng VIP ch? ???c nh?n m?t l?n. Ti?n c??c và doanh thu c?a thành viên VIP s? ???c c?p nh?t theo tháng. Các lo?i ti?n hoàn tr? c?ng s? ???c t? ??ng chuy?n vào tài kho?n cá ?? c?a b?n.
Thành viên VIP không b? gi?i h?n n?u t?ng ti?n c??c ho?c doanh thu. Nh?ng s? b? h? c?p b?c ho?c h?y tính n?ng VIP n?u nh? b?n không th? ??t ?? yêu c?u c?a nhà cái FB88 m?i tháng. B?n có th? duy trì b?ng ti?n th??ng duy trì nh?ng ph?i c??c ?? 40 vòng thì m?i ???c rút.
Nhân viên c?a nhà cái FB88 s? ch?u trách nhi?m ch?m sóc các thành viên VIP cho dù b?n ?ang ? m?c ti?m n?ng hay b? h?y b? c?p ?? VIP. Ngoài ra, nh?ng thành viên VIP c?a FB88 s? ???c h??ng nhi?u chuy?n du l?ch trong c?ng nh? ngoài n??c.
Trong tr??ng h?p n?u FB88 quy?t ??nh thay ??i ch??ng trình km ho?c ch?nh s?a chính sách c?a ch??ng trình thì không c?n báo cho ng??i ch?i. Vì v?y, b?n nên th??ng xuyên theo dõi ?? bi?t ???c mình ??t ??n c?p ?? VIP nào nhé.
K?t lu?n
V?i m?t th? tr??ng cá c??c vô cùng r?ng m? t?i Vi?t Nam thì FB88 c?ng nh? các nhà cái khác luôn mu?n chinh ph?c toàn b? ng??i ch?i Vi?t. Chính sách c?a CLB VIP mang ??n cho ng??i ch?i r?t nhi?u d?ch v? ?u tiên và ???c h??ng nhi?u ? ?ãi. Cho ??n nay, ?ã có r?t nhi?u ng??i ch?i tin t??ng và tham gia vào FB88. Ch??ng trình VIP FB88 c?ng ngày càng ???c bi?t ??n nhi?u h?n và ???c c?ng ??ng game th? ?ánh giá cao.
N?u b?n b?n ch?a là thành viên c?a FB88 thì hãy ??ng ký tài kho?n ngay thôi. V?i h? th?ng game da d?ng cùng t? l? ?n c??c cao thì ch?c ch?n ch?ng m?y ch?c mà b?n có th? tr? thành m?t VIP c?a FB88. Chúc các b?n cá c??c vui v? và thành công!
[WWW]
 
Forum Index » Gaming
Go to:   
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team