[Logo] My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
H??ng d?n cách ??ng ký ??i lý Lixi88 và ki?m ti?n d? dàng  XML
Forum Index » Gaming
Author Message
kiemtiennhacai



Joined: 13/05/2020 02:30:17
Messages: 2
Location: 55 - Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà N?i
Offline

Trên th? tr??ng cá ?? online, m?t trong nh?ng cách nhanh nh?t ?? ki?m ti?n chính là tr? thành ??i lý c?a các nhà cái. Trong ?ó, nhà cái Lixi88 ???c r?t nhi?u ng??i l?a ch?n làm ??i lý b?i có chính sách ?ãi ng? c?ng nh? hoa h?ng c?c k? cao. Cùng xem ngay h??ng d?n cách ??ng ký ??i lý Lixi88 và ki?m ti?n d? dàng nhé!
Vì sao nên ch?n làm ??i lý nhà cái Lixi88?
R?t nhi?u nhà cái cá ?? tr?c tuy?n hi?n nay ??u có ch? ?? tuy?n ??i lý t?i Vi?t Nam. Gi?a nhà cái và ??a lý luôn có m?i quan h? m?t thi?t v?i nhau. ??i lý s? làm công tác truy?n bá hình ?nh, ch??ng trình m?i c?a nhà cái ??n v?i ng??i ch?i. Ng??c l?i, nhà cái s? trích ti?n hoa h?ng t? nh?ng kèo c??c c?a ng??i ch?i ?? tr? cho ??i lý. Lixi88 c?ng không ngo?i l?. Ngay khi tr? thành ??i lý c?a Lixi88, b?n s? nh?n ???c r?t nhi?u h? tr? và ki?m ti?n siêu l?i nhu?n, ?n ??nh trong th?i gian dài.
Ho?t ??ng c?a nhà cái Lixi88 c?ng nh? ??i lý r?t ??n gi?n. ??i lý c?a Lixi88 s? ???c h??ng ti?n th??ng theo ngày, c?n c? trên s? ti?n n?p c?a ng??i ch?i tr?c thu?c ??i lý. ?i?u ki?n ?? nh?n ???c ti?n th??ng là ng??i ch?i tr?c thu?c ??i lý ch? c?n th?c hi?n t?i thi?u 1 giao d?ch/ ngày. S? ti?n th??ng ???c nh?n là 1% trên s? ti?n n?p c?a ng??i ch?i (v?i ?i?u ki?n là ng??i ch?i không có ??n c??c nào l?n h?n 80% s? c??c).
Th?i gian t?ng k?t c?a Lixi88 là ??n 23h59’ hàng ngày. Ti?n hoàn tr? ??i lý s? ???c g?i tr??c 12h c?a ngày hôm sau. T?i thi?u m?i l?n rút ti?n c?a ??i lý là 200 nghìn ??ng. Nhìn chung, v?i các chính sách này thì vi?c ??i lý rút ti?n t? Lixi88 qu? th?c r?t ??n gi?n.
?ánh giá v? ho?t ??ng c?a ??i lý Lixi88, nhi?u ??i lý cho bi?t vi?c thu hút ng??i ch?i tham gia nhà cái Lixi88 c?ng không quá khó kh?n. B?i Lixi88 v?n ?ã có ti?ng trên th? tr??ng, ch??ng trình khuy?n mãi th??ng xuyên và h? tr? khách hàng c?ng nhanh chóng. Nh? vi?c thu?n ti?n cá c??c mà ng??i ch?i ??ng ký Lixi88 ngày càng t?ng lên. Các ??i lý c?ng có thêm l??ng thành viên m?i hàng ngày.
H?n th?, v?i ?i?u ki?n và thành viên ch? c?n giao d?ch m?t l?n trong ngày, ?i?m này vô cùng thu?n l?i ??i v?i ??i lý Lixi88. Vì h?u h?t dân ?am mê cá c??c Vi?t Nam ??u r?t ch?m ch? n?p ti?n.
Xem thêm t?i:https://kiemtiennhacai.com/
H??ng d?n cách ??ng ký ??i lý Lixi88 nhanh chóng
B??c 1: B?n truy c?p vào link ??ng ký tài kho?n c?a Lixi88.
B??c 2: ?i?n m?i thông tin nh?:
- Ô tài kho?n Active: Ng??i ch?i c?a Lixi88 ph?i có s? ti?n trong tài kho?n t? 500 nghìn ??ng tr? lên ?? ???c công nh?n là tài kho?n active.
- Tài kho?n h?p l?: B?n c?n ph?i cung c?p m?i thông tin cá nhân nh? h? và tên, s? ?i?n tho?i, email,… ?? ??ng ký làm ??i lý c?a Lixi88. Nhà cái Lixi88 s? xác nh?n qua s? ?i?n tho?i c?a b?n nên ph?i cung c?p ?i?n tho?i “chính ch?”.
- Ti?p theo, ph?i có cam k?t b?ng email ho?c v?n b?n g?i cho Lixi88 theo yêu c?u b? sung ?? nhà cái Lixi88 có th? xác ??nh ???c ho?t ??ng c?a ??i lý. ??ng th?i, Lixi88 c?ng s? có quy?n yêu c?u b?n cung c?p ??a ch?, s? ?i?n tho?i ng?u nhiên. B?n s? ph?i ?? ý các thông tin này cung c?p k?p th?i ?? ???c s? d?ng d?ch v? c?a nhà cái Lixi88.
- Tài kho?n ngân hàng c?a b?n ph?i có tên trùng v?i h? tên khi ??ng ký ??i lý Lixi88.
B??c 3: Sau khi ???c Lixi88 xét duy?t làm ??i lý thì b?n c?n ph?i ti?n hành tìm ki?m thành viên ?? nh?n ???c hoa h?ng. B?n có th? tham kh?o m?t s? g?i ý sau:
- Qu?ng cáo trên facebook: T?t nh?t b?n nên l?p m?t fanpage, không nên qu?ng cáo trên facebook cá nhân. B?i lu?t pháp Vi?t Nam c?m cá ?? tr?c tuy?n nên t?t nh?t b?n v?n c?n ph?i ??m b?o an toàn. Hãy c?p nh?t các ch??ng trình khuy?n mãi c?a nhà cái Lixi88 ?? ng??i ch?i bi?t ??n.
- Qu?ng cáo trên website: Cách này ???c khá nhi?u ng??i th?c hi?n và hi?u qu?. B?n nên c?p nh?t nhi?u thông tin liên quan ??n cá ??, h??ng d?n ch?i game cá c??c, m?o ch?i c??c th?ng,… ?? thu hút ng??i truy c?p. T? ?ó, khi b?n qu?ng cáo thông tin v? nhà cái Lixi88 thì s? có nhi?u ng??i bi?t ??n và ??ng ký h?n.
- S? d?ng d?ch v? qu?ng cáo: b?n có th? t?n d?ng các d?ch v? qu?ng cáo mi?n phí ho?c có phí ?? ti?p c?n nhi?u h?n v?i khách hàng ti?m n?ng.
- Các m?i quan h? khác: N?u b?n bè c?a b?n thích ch?i cá ?? tr?c tuy?n thì b?n có th? gi?i thi?u link ??i lý c?a mình.
Ngoài ra, Lixi88 còn có chính sách chuy?n ??i t? ??i lý th??ng sang ??i lý tr?c thu?c ?? nh?n ???c nhi?u l?i th? h?n. B?n hãy liên h? v?i nhân viên xs c?a nhà cái Lixi88 ?? th?c hi?n yêu c?u và ???c chuy?n ??i sang nhà cái tr?c thu?c Lixi88.
K?t lu?n
V?y là b?n ?ã bi?t nh?ng b??c c? b?n ?? tr? thành ??i lý c?a nhà cái Lixi88. Hãy ??ng ký ngay ?? ki?m ???c ti?n nhanh chóng, ??n gi?n t? h? th?ng Lixi88 nhé! Chúc các b?n thành công v?i mô hình ??i lý nhà cái này!
[WWW]
 
Forum Index » Gaming
Go to:   
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team