[Logo] My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
Cách tính Roulette b?n không th? h?c ???c ? n?i khác  XML
Forum Index » Gaming
Author Message
fun88comvnJoined: 15/04/2020 09:41:44
Messages: 2
Offline


Roulette là trò cò quay ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. V?i nh?ng ng??i m?i nh?p môn ch?i Roulette thì vi?c n?m ???c lu?t ch?i, cách ch?i s? giúp ích r?t nhi?u. Bài vi?t d??i ?ây s? chia s? cho m?i ng??i thêm m?t s? ph??ng pháp hay nh?t, d? áp d?ng trong m?i tr??ng h?p ?? ng??i ch?i d? dàng ?ánh b?i nhà cái.
Quy t?c ch?i cò quay Roulette
Roulette c?ng là m?t d?ng trò ch?i cá c??c, trong ?ó s? d?ng m?t cò quay roulette g?m m?t bánh xe quay tròn xung quanh tr?c roulette. Bánh xe có g?n các con s? ? trên, có th? t? và ???c c? ??nh. Trên bánh xe có m?t qu? bóng ???c g?n ng?u nhiên, di chuy?n v? trí m?t cách t? do khi bánh xe quay. Không th? thi?u bàn c??c cho ng??i ch?i ??t g?m nh?ng con s? ???c chia theo ô, nhóm, theo hàng, theo màu quy ??nh.
Mu?n bi?t ch?i Roulette thì b?n ph?i tìm hi?u rõ v? lu?t c?a game này.
Ng??i ch?i d? dàng ch?n ??t c??c vào m?t ô b?t k? mình mu?n, m?t nhóm các ô, hay hàng, c?t, s? ch?n, s? l?, hay c?n c? vào màu s?c c?a ô ?ó. Khi dealer nhà cái ti?n hành quay tr?c quay Roulette thì qu? bóng b?t ??u di chuy?n. Bóng ch?y và d?ng l?i vào ô nào thì ng??i ch?n ??t ô ?ó th?ng. Ti?n th??ng cao hay th?p tùy vào s? ti?n b?n ??t.
H??ng d?n cách ch?i Roulette cho ng??i m?i
Ng??i m?i b?t ??u ch?i cò quay Roulette th??ng g?p khó kh?n khi tìm hi?u v? lu?t ch?i, cách ch?i, cách tính ?i?m c?ng nh? m?t s? chi?n thu?t ch?i. Th?c ra thì lu?t ch?i c?ng không h?n là khó nh?n nh? v?y, ch? c?n t?n n?a gi? ??ng h? t?p trung tìm hi?u, ch?c ch?n b?n s? s?m thông th?o.
Trình t? ch?i m?t ván Roulette nh? sau:
??u tiên, ch?n ??ng xu có s? ti?n t??ng ???ng v?i s? ti?n b?n mu?n ??t c??c. Dùng tr? chu?t ?? kéo các ??ng xu ??t vào các c?a c??c trên bàn mà ng??i ch?i mu?n ch?n.
Ti?p theo ch? ??i dealer th?c hi?n quay bánh xe và xem k?t qu?.
S? ti?n c??c th?p nh?t và cao nh?t s? ???c nhà cái quy ??nh c? th? ?? ng??i ch?i n?m ???c.
Cách ch?i Roulette tr?m tr?n tr?m th?ng
Ch?i hi?u qu? b?ng chi?n l??c ?ánh s? quay vòng
Cách ch?i này ???c nhi?u ng??i ch?i Roulette lâu n?m s? d?ng, mang l?i hi?u qu? cao. Nó yêu c?u ng??i ch?i ph?i xác ??nh trình t? ??t c??c cho hai khu v?c c? ??nh trên bàn quay Roulette. T?c là trong m?t l?n ??t c??c thì ??t hai khu.
Ván ??u s? ??t c??c khu 1, 2, ván th? hai ??t 1,3, ván th? ba ch?n 2,3, ??n ván th? t? thì quay v? nh? ban ??u là 1,2. Ch?i ki?u này t? l? m?o hi?m th?p mà c? h?i th?ng l?i nhi?u nên ???c nhi?u ng??i áp d?ng thành công.
B?n l?u ý là không nên dùng l?p l?i cách này quá nhi?u l?n s? gi?m hi?u qu?.
Dùng ph??ng pháp ???ng ?i l?ch
Cách này t??ng ??i ph?c t?p, ?òi h?i ng??i ch?i c?n ph?i dùng trí óc ?? tính toán, suy lu?n.
B?n ?? ý khi Roulette m? th??ng ra con s? là m?t ???ng chéo hay có m?t dãy ng?t quãng, ch? cách m?t s? gi?a thì b?n hãy ch?i liên ti?p ba ván s? ???ng chéo. Ch?ng h?n nh? Roulette d?ng ? s? 26 ti?p ?ó là 22, r?i 18 và ??n 30.
Hay ban ??u là d?ng ? s? 25, ti?p ??n là 22, sau ?ó m? ra s? khác không cùng n?m trên ???ng chéo v?i hai s? trên, ván ti?p m? s? 18 hay 30, 20. Ng??i ch?i chú ý ch? c?n quan tâm s? m? th??ng ??u tiên, cùng v?i nhóm các s? cùng n?m trên ???ng chéo v?i s? ?ó ?? ??t thì có kh? n?ng trúng c??c cao.
Ch?i ki?u theo sóng th?y tri?u
Mu?n ch?i t?t ph??ng pháp theo sóng th?y tri?u thì yêu c?u ng??i ch?i ph?i c?c k? kiên nh?n, chú ý quan sát th?t t?t nh?m mang l?i hi?u qu? cao nh?t. C?n quan sát c? 25 ??n 30 ván th?ng, nh? l?y nh?ng con s? g?n ?ây hay chi?n th?ng, t?i lúc nào mà b?t g?p 5 con s? chi?n th?ng l?p l?i thì chúng ta s? ??t c??c.
???ng ?ánh thu?n: Ch?n 17 con s? g?n nh?t v?i con s? 0 ?? c??c.
???ng ?ánh ng??c: Ch?n 17 con s? tr??c ?? c??c và b? con s? 0.
B?n có m?t nhóm g?m 12 s? xu?t hi?n l?p l?i 4 l?n thì sau ?ó b?n ?ánh 6 s? ch?n l?. N?u xu?t hi?n 12 s? r?ng nh?ng có s? 0 thì d?ng. ?? ý t? l? ??t c??c gi?a ???ng thu?n và ???ng ng??c ??t ??n 70% thì nên d?ng l?i, ngh? m?t ván r?i m?i ch?i l?i, c? sai thì l?i ngh?. Nên d?a vào logic c?a s? bi?n thiên gi?a ???ng ?ánh thu?n và ???ng ?ánh ngh?ch mà ??t c??c s? mang l?i k?t qu? không ng?.
Áp d?ng cách ch?i Roulette này, luôn l?u ý t?i ng??i ch?i là nên ch?n bàn có ít ng??i ch?i, c?n t? m? và nh?n n?i quan sát, tính toán và ch?n ??t c??c t?t nh?t.
K?t lu?n
Trên ?ây là nh?ng cách ch?i Roulette hay nh?t ???c các cao th? s? d?ng thành công và chia s? ?? m?i ng??i cùng n?m.Trên th?c t?, b?n không th? nói ch?c ch?n r?ng dùng cách nào ?ó s? có t? l? chi?n th?ng 100%. Nh?ng n?u áp d?ng t?t các cách trên theo quy lu?t nh?t ??nh, linh ho?t trong m?i hoàn c?nh thì s? cho b?n c? h?i chi?n th?ng cao. Ch?i cá c??c c?ng nh? c? b?c, may r?i ch? m?t vài l?n ??u, mu?n th?ng lâu dài ph?i dùng ??u óc ?? tính toán m?i ???c. Chúc b?n luôn may m?n và thành công!
N?u b?n mu?n tìm m?t nhà cái uy tín lâu n?m ?? ch?i Roulette thì Fun88 là m?t trong các l?a ch?n t?t nh?t hi?n nay. Xem ngay link vào và ?ánh giá Fun88 https://fun88.com.vn/
[WWW]
minion89Joined: 29/10/2019 04:48:22
Messages: 54
Offline

The way you calculate Roulette is very good. Simple and effective way of calculating. Thanks for sharing.
mapquest directions
 
Forum Index » Gaming
Go to:   
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team