[Logo] My Forum - your board description
  [Search] Search   [Recent Topics] Recent Topics   [Hottest Topics] Hottest Topics   [Members]  Member Listing   [Groups] Back to home page 
[Register] Register / 
[Login] Login 
10 cách ?? ch?i poker gi?i nh? dân chuyên nghi?p  XML
Forum Index » Gaming
Author Message
happylukeRJoined: 10/04/2020 14:22:09
Messages: 3
Location: 88 - Nguy?n Phong S?c - C?u Gi?y - Hà N?i
Offline

10 cách ?? ch?i poker gi?i nh? dân chuyên nghi?p
Trò ch?i Poker luôn huy ??ng ???c l?c l??ng thành viên tham gia ?ông ??o. Trong s? ?ó có r?t nhi?u ng??i ch?i gi?i. V?i m?t ng??i m?i vi?c ?ánh l?i nh?ng ??i th? ?áng g?m là ?i?u vô cùng khó kh?n. Vì v?y n?u n?m ???c cách ?? ch?i Poker hay thì không còn gì ph?i lo l?ng. Sau ?ây bài vi?t s? gi?i thi?u v? 10 cách ?? ch?i poker gi?i nh? dân chuyên nghi?p.
Nghiên c?u v? t? l? ?n c??c- Odds
Odds có ngh?a là t? l? ti?n th?ng c??c khi ch?i tr?c tuy?n t?i nhà cái. V?y nên tr??c khi tham gia ch?i poker ng??i ch?i c?n l?u ý k?. Tham gia thành viên nhà cái nào c?n xem xét tìm hi?u tr??c. Nên n?m ???c t? l? ?n ti?n là bao nhiêu cao hay th?p so v?i n?i khác r?i m?i quy?t ??nh. Trên th? tr??ng hi?n nay có nhi?u nhà cái ch?t l??ng uy tín. Ng??i ch?i c?n tìm ra trong s? ?ó n?i nào có t? l? tr? th??ng t?t nh?t ?? cân nh?c.
Nên ch?n m?t bàn và t?p trung ch?i
M?t s? ng??i ch?i có xu h??ng ch?n m?t lúc nhi?u bàn ?? ??t c??c. M?c ?ích chính là t?ng c? h?i th?ng và gi?m b?t r?i ro b? thua. ?ôi khi quá sa ?à vào nhi?u bàn ch?i khi?n ng??i ch?i không th? t?p trung ?? thi ??u. Nh? v?y, ng??i ch?i th??ng b? phân tâm khó ch?i t?t ?? giành chi?n th?ng. Cho nên l?i khuyên dành cho b?n là nên t?p trung v?n và tinh th?n ?? thi ??u trong m?t bàn. C? h?i th?ng s? nhi?u h?n, l? có thua thì c?ng ch? m?t ?i s? v?n ít.
Ng??i m?i nên ch?n ch?i m?c c??c th?p
V?i m?t ng??i m?i thì ch?n m?c c??c th?p nh?t là s? l?a ch?n an toàn. Ng??i ch?i v?a ?ánh v?a làm quen, n?u có thua thì c?ng thua không ?áng k?. Nh?t là v?i nh?ng game poker có lu?t ch?i khó th??ng ph?i ch?i liên t?c nhi?u ván ?? h?c h?i kinh nghi?m. Tr??ng h?p nh? v?y thì ch?n m?c c??c t?i thi?u là ph??ng án h?u hi?u nh?t.
Nâng h? ti?n c??c ?úng lúc
Không ph?i ng??i ch?i nào c?ng n?m ???c nên nâng hay h? ti?n c??c th? nào cho h?p lý. Ng??i ch?i c?n phân tích tình hu?ng chu?n, ?ánh giá khi nào là th?i c? khi nào là thách th?c ?? ch?n b? v?n nhi?u hay ít. Khi ?ang ?à th?ng, có th? xem xét nâng m?c ti?n c??c cao h?n. Sau m?t dây th?ng liên t?c, nên h? m?c c??c ?? b?o ??m an toàn cho kho?n v?a th?ng ???c.
Qu?n lý qu? th?i gian ch?i poker ch?t ch?
Khi tham gia ch?i poker nên s?p x?p qu? th?i gian th?t h?p lý. ?? mang l?i hi?u qu? t?t nh?t nên dành ra m?i ngày t? m?t ??n m?t gi? r??i cho vi?c ch?i poker. Ch?i v?a ?? ?? gi?i trí, n?u may m?n có th? ki?m thêm. N?u ch?i r?i rác su?t ngày v?a m?t th?i gian l?i g?p r?i ro l?n. Vì qu?n lý th?i gian ch?i h?p lý thì ngu?n v?n c?a ng??i ch?i s? luôn an toàn khi ch?i poker t?i nhà cái.
Ch?i c??c nh?t ??nh ph?i có chi?n thu?t
Các cao th? ch?i poker luôn có nh?ng chi?n thu?t cho riêng mình. Chính vì v?y h? luôn là ng??i dành ph?n th?ng ?a s?. V?i s? v?n m?ng ch? nên s? d?ng kho?ng 2 ??n 5% ti?n ?? c??c cho m?t ván. N?u mu?n nâng m?c c??c lên cao h?n thì tham kh?o ngay chi?n thu?t c??c g?p th?p. Chi?n thu?t này mang l?i hi?u qu? cao cho ng??i s? d?ng. Sau m?i ván thua, nên ??t c??c theo t? l? 1 : 2 : 4 : 8 s? an toàn và mang l?i c? h?i g? cho b?n.
??t m?c tiêu ch?i ki?m thêm v?n
Ng??i ch?i tuy?t ??i không nên ??u t? h?t v?n li?ng c?a mình vào trò poker. Nh? th? khá m?o hi?m n?u không may ch?i thua s?ch. ?? gi?i trí v?i poker, ch? c?n dành t? 10 ??n 20% thu nh?p. N?u ch?i t?t s? v?n có th? t?ng d?n. T? ?ó, b?n l?i có thêm ngu?n thu nh?p t? ch?i poker.
Tham gia các nhóm chat ?? h?c kinh nghi?m
Có r?t nhi?u ng??i ch?i tham gia game poker. H? l?p thành nhi?u h?i nhóm ?? ti?n giao l?u h?c h?i v?i nhau. N?u ng??i ch?i tham gia các nhóm này thì r?t có l?i. Ch? c?n chuy?n trò vui v? nhân ti?n h?i han m?t vài bí quy?t b?n s? thu ???c nhi?u kinh nghi?m quý báu. N?u ch?a bi?t cách ch?i có th? ?? ý ai ?ang th?ng thì ??t theo. Ho?c ??t c?a ng??c l?i v?i ng??i ?ang thua, c? h?i th?ng s? cao mà kh?i t?n s?c suy ngh?.
Luôn gi? tâm lý tho?i mái khi ch?i
Y?u t? quan tr?ng ?nh h??ng ??n k?t qu? trong trò ch?i này là tâm lý ng??i ch?i. Khi ch?i nên gi? tr?ng thái kh?e m?nh tho?i mái nh?t. Lúc ?ã m?t m?i hay say r??u bia, ch?t kích thích thì không nên ch?i. Vì s? ?nh h??ng ??n suy ngh?, phán ?oán c?a ng??i ch?i. B??c vào bàn ch?i c?n duy trì tâm lý ?n ??nh. Dù thua nhi?u c?ng không m?t bình t?nh, luôn sáng su?t phán ?oán ra quy?t ??nh chính xác c?u vãn tình hình. N?u th?y m?t nên ngh? ng?i lúc kh?e m?i ch?i l?i.
Không quá quan tr?ng v?n ?? th?ng thua
Ch?i cá c??c poker ai c?ng hy v?ng chi?n th?ng. Tuy nhiên ?ây ch? là m?t trò gi?i trí có tính may r?i không th? n?m ch?c ???c k?t qu?. Xác ??nh m?c ?ích chính là ch?i gi?i trí, ti?n ki?m thêm ???c thì t?t không có c?ng không sao. Quá ?am mê ki?m ti?n b?ng m?i giá có th? khi?n ng??i ch?i thua nhi?u h?n. Th? nên c? ch?i v?i tâm th? tho?i mái, th?ng thì có thêm v?n thua thì coi nh? b? ti?n ?? gi?i trí.
Xem thêm v? Poker và các trò khác t?i Casino tr?c tuy?n HappyLuke: https://happyluke.rocks/
K?t lu?n
Ch?i Poker th?c ra không quá khó. N?u áp d?ng 10 cách ?? ch?i poker gi?i nh? dân chuyên nghi?p trên ?ây s? mang l?i hi?u qu? ?áng k?. V?y nên ng??i ch?i hãy nghiên c?u th?t k? và làm theo t?ng b??c nhé. Chúc b?n may m?n!

[WWW]
minion89Joined: 29/10/2019 04:48:22
Messages: 54
Offline

The 10 ways you share are really helpful to me. I learned a lot from these 10 ways to play.

vex 3
 
Forum Index » Gaming
Go to:   
Powered by JForum 2.1.9 © JForum Team